Vedtægter


1                 Selskabets navn

1.1              Selskabets navn er Global Forest A/S.

2                 Selskabets formål

2.1              Selskabets formål er direkte eller via investering i andre selskaber at købe og drive skov globalt for derigennem at opnå en langsigtet egenkapitalforrentning.

3                 Selskabets kapital

3.1              Selskabets aktiekapital udgør DKK 500.000,00, – skriver kroner femhundredetusinde 00/100 – fordelt i aktier á kr. 100,00.

3.2              En aktie á kr. 100,00 giver ret til én stemme.

3.3              Ingen aktier skal have særlige rettigheder.

3.4              Aktierne skal lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog. I forbindelse med navnenotering skal kapitalejeren oplyse en emailadresse, hvortil meddelelser til kapitalejeren kan sendes, jf. afsnit 8.

3.5              Selskabets kapitalandele er omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed.

 

3.6              Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist.

 

3.7              Aktierne udstedes elektronisk via VP Securities.

 

3.8              Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af VP Securities fastsatte bestemmelser.

 

3.9              Bestyrelsens bemyndigelse til kapitalforhøjelser:

 

3.9.1 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden frem til 31. december 2014 ad én eller flere omgange, at forhøje selskabskapitalen i selskabet ved udstedelse af nye kapitalandele med kapitalandele indtil nominelt DKK 500.000.000,00. Kapitalandelene i kapitalforhøjelsen skal være omsætningspapirer og ligestillet med den bestående kapital. Bestyrelsen er bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående kapitalejere i selskabslovens § 162, stk. 1, såfremt tegningen sker til indre værdi.

3.9.2 Bestyrelsen kan vedtage de nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med kapitalens forhøjelse.

3.9.3 Der skal efter kapitalforhøjelsen fortsat kun være én aktieklasse. De nye kapitalandele er frit omsættelige og skal noteres på navn i selskabets ejerbog

 

3.10            Selskabets ejerbog oprettes straks ved selskabets stiftelse. Ejerbogen skal indeholde oplysninger om navn, email og bopæl for hver enkelt kapitalejer, samt størrelsen af den enkeltes kapitalandel. Ejerbogen føres af selskabets direktør eller Værdipapircentralen.

 

4                 Generalforsamlingen

4.1              Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

4.2              Selskabets generalforsamling afholdes ved selskabets hjemsted eller på et af bestyrelsen valgt andet sted i Danmark.

4.3              Den ordinære generalforsamling afholdes så betids, at den godkendte årsrapport kan være Erhvervsstyrelsen i hænde inden 5 måneder efter regnskabsperiodens afslutning.

4.4              Alle generalforsamlinger indkaldes elektronisk tidligst 4 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved email til kapitalejere, der har oplyst deres email adresse. Indkaldelsen vil samtidigt blive offentliggjort i overensstemmelse med selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på selskabets hjemmeside.

4.5              Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dagsorden samt som bilag eventuelle forslag fra kapitalejerne.

4.6              Forslag fra kapitalejere må, for at blive behandlet, være indgivet til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.
Et forslag indgivet inden 1. marts vil dog altid blive optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling.

4.7              14 dage før enhver generalforsamling fremlægges på selskabets kontor til eftersyn til kapitalejerne dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskab forsynet med påtegning af revisor og underskrift af direktionen og bestyrelsen.

4.8              Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted efter bestyrelsens, revisors eller en generalforsamlings beslutning, eller efter skriftligt forlangende til bestyrelsens formand af et så stort antal kapitalejere, som er ejere af 5 % af selskabets aktiekapital.

4.9              Ekstraordinær generalforsamling afholdes ligeledes ved selskabets hjemsted eller på at af bestyrelsen valgt andet sted i Danmark. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med højst 14 dage efter, at skriftlig forlangende derom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldelse skal ske skriftlig, herunder ved e-mail, til de i selskabets ejerbog indtegnede kapitalejere.

4.10            Enhver kapitalejer er stemmeberettiget på generalforsamlingen. Ved overdragelse kan stemmeret ikke udøves før noteringen i selskabets ejerbog.

4.11            Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

4.12            En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

4.13            Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen foreslået og af generalforsamlingen valgt dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

4.14            På den ordinære generalforsamling skal foretages:

1.                     Valg af dirigent.

2.                     Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3.                     Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt årsberetning.

4.                     Beslutning om fordeling af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

5.                     Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6.                     Valg af statsautoriseret revisor.

7.                     Eventuelt.

4.15            På generalforsamlingen afgøres alle anliggender med simpel stemmeflerhed, med mindre andet er foreskrevet i lovgivningen eller disse vedtægter.

4.16            Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i vedtægterne eller om Selskabets opløsning kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital.

4.17            Til vedtagelse af beslutninger om ændringer i disse vedtægters pkt. 2 vedrørende selskabets formål kræves tiltrædelse af mindst 4/5 af de afgivne stemmer.

4.18            Al stemmeafgivning sker skriftligt, med mindre forsamlingen enstemmigt måtte vælge en anden afstemningsmåde.

4.19            Angående det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

5                 Bestyrelse og direktion

5.1              Bestyrelsen består af 3-7 af generalforsamlingen valgte medlemmer, der ikke behøver at være kapitalejere.

5.2              Bestyrelsen fungerer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

5.3              Udtræder et medlem af bestyrelsen i mandatperioden, indkalder bestyrelsen inden 3 uger efter udtrædelsen til en ekstraordinær generalforsamling til valg af et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende del af valgperioden. Bestyrelsen kan dog, for så vidt den uanset et medlems udtræden er beslutningsdygtig, udskyde spørgsmålet om valg af et nyt medlem til næste ordinære generalforsamling.

5.4              Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

5.5              Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift. Selskabets direktør kan være medlem af bestyrelsen, men flertallet af bestyrelsens medlemmer må ikke være direktører i selskabet.

5.6              Bestyrelsen holder møde, så ofte formanden finder det formålstjenligt, eller når der foreligger begæring fra et medlem eller en direktør.

5.7              En direktør har – selv om han ikke er medlem af bestyrelsen – ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøder, med mindre bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

5.8              Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan ikke lade sig repræsentere ved fuldmagt.

5.9              De af bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

5.10            Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem og en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få sin mening indført i protokollen.

6                 Tegningsregel

6.1              Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

7                 Udbytte

7.1              Bestyrelsen bemyndiges til, i det omfang det er forsvarligt under hensyntagen til selskabets økonomiske stilling, at udlodde ekstraordinært udbytte efter Selskabets aflæggelse af første årsrapport.

8                 Elektronisk kommunikation

8.1              Selskabet anvender elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i sin kommunikation med kapitalejerne i henhold til afsnit 8.2 og 8.3.

8.2              Indkaldelse af kapitalejere til ordinær og ekstraordinær generalforsamling og tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, periodemeddelelser, samt generelle oplysninger fra selskabet til kapitalejerne fremsendes af selskabet til navnenoterede kapitalejere via email. Selskabet kan vælge i stedet at anvende almindelig post,men er ikke forpligtet dertil. Oplysningerne vil tillige kunne findes på selskabets hjemmeside. I konsekvens af ovennævnte vil der ikke ske indkaldelse til generalforsamlinger i Erhvervsstyrelsens edb informationssystem.

 

8.3              Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af betydning herfor vil kunne findes på selskabets hjemmeside.

9                 Regnskabsår

9.1              Selskabets regnskabsår er fra 1.1. – 31.12.

9.2              Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31. december 2013.

10               Revision og regnskab

10.1            Årsrapporten udfærdiges af den af generalforsamlingen valgte revisor, som skal være statsautoriseret, i overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

-oo0oo-